Google   เริ่มทดสอบให้ผู้ใช้ Youtube ทั่วไปในอเมริกาสามารถใช้งาน  Picture in Picture ได้แล้ว !!!

 

สำหรับการใช้งาน Youtube แบบ Picture in Picture ที่ก่อนหน้านี้ Google อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ Youtube Red และ Premium เท่านั้น แต่ว่าตอนนี้ Google ได้ทำการเปิดทดสอบการใช้งาน Picture in Picture สำหรับผู้ใข้ทั่วไปแล้ว โดยจะเริ่มเปิดทดสอบกับผู้ใช้ในอเมริกาก่อน

 

ที่มา:Phonearena