How To : วิธีตั้งค่าปุ่ม Search เป็น icon หรือ กล่องข้อความ Windows 10 !!!

อีกหนึ่งความสะดวกในการใช้งาน Windows 10 นั่นก็คือการใช้งาน Search ที่สามารถค้นหาแอพ โปรแกรม หรือไฟล์ต่างๆในตัวเครื่องได้ ช่วยให้การหาไฟล์งาน หรือโปรแกรมที่ทำการติดตั้งไว้สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่รูปแบบของ Search บน Windows 10 จะมีอยู่สองแบบนั้นก็คือเป็นลักษณะไอคอนและกล่องข้อความและผู้ใช้สามาถเลือกปรับได้ตามความต้องการ

 

การตั้งค่าสามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ Taskbar บริเวณว่างๆ เลือกแถบ Search

จะมีตัวเลือกให้เลือก 3 ตัวเลือกนั่นก็คือ Hidden , Show Search icon และ Show Search Box

ทั้ง 3 ตัวเลือกคือการตั้งค่าที่ต่างกันได้แก่

Hidden – ซ่อนปุ่มค้นหา

Show Search icon – ใช้งาน Search แบบไอคอน

Show Search Box – ใช้งาน Search แบบกล่องข้อความ

ส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความชอบและความต้องการในการใช้งานได้เลย