ในที่นี้จะสอนการลงโปรแกรมผ่าน Market พร้อมการใช้งาน App2SD สำหรับเพื่อนๆที่มี Memory จำกัด

และการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการ